Personvernerklæring

Sist oppdatert: 04.04.2023.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan RysstadSylv samler inn og bruker
personopplysninger om deg.
RysstadSylv lenker til nettsider som er eid og driftet av andre virksomheter. Vi har ikke
innsyn i og behandler ikke personopplysninger som legges inn på disse nettstedene, med
mindre annet er spesifisert i denne erklæringen. RysstadSylv har heller ikke ansvar for
verken innhold eller behandling av personopplysninger på andre nettsider. Se egne
personvernerklæringer. Denne personvernerklæring gjelder alene for vår virksomhet og vårt
innhold under domene RysstadSylv.no
Kontaktinformasjon
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler
personopplysninger, kan du kontakte oss på post@rysstadsylv.no, eller sende brev til
RysstadSylv, Setesdalsvegen 3214, 4748 Rysstad.

1) Behandlingsansvarlig
RysstadSylv er behandlingsansvarlig av personopplysningene dine.

2) Formålet med behandlingen
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med
tjenester som tilbys. Vi vil bruke opplysningene om deg til noen av de følgende formålene:
● Gi deg informasjon som du ber om.
● For statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av nettsidene og
tjenestene. Informasjon innhentes for at RysstadSylv skal få ytterligere
informasjon om brukerne, blant annet for å finne ut hvordan brukerne kommer
til RysstadSylv hjemmesider, og for å spore generelle bruksmønstre til
brukerne på våre websider. Denne informasjonen bruker vi til å administrere
og forbedre nettsidene.
3) Hvilke opplysninger behandles?

Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar
informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer
deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre
opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.
Personlig identifiserbar informasjon
Vi samler inn og behandler følgende opplysninger:
● Hvis du retter en henvendelse til RysstadSylv via nettsidene, for eksempel sender
oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og
e-postadresse.
● Når du besøker RysstadSylv nettsider registreres din IP-adresse. RysstadSylv
knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Opplysningene bruker vi
til å administrere og vedlikeholde sidene våre. Eksempler på hva statistikken gir svar
på er: hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke
nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettleser som benyttes. Det gjør det mulig
for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud. Se mer om
webanalyse og cookies nedenfor.
Webanalyse og cookies
RysstadSylv samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på
RysstadSylv.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å
samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig
funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen
hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleser
programvare (for eksempel ”Microsoft Internet Explorer”), skjermoppløsning og avsender
nettside.
“Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å
lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske
handlingene eller preferansene dine over tid. RysstadSylv.no bruker følgende cookies
(informasjonskapsler):
● Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi
aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre
opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle
inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan
ikke brukes til å identifisere deg som person.
● Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss
om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli
spurt om å delta hver gang du er innom nettsidene våre.
De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en
informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du
må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er
tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren
uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er
forhåndsinnstilt for aksept.
Hvis du ikke ønsker at RysstadSylv skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde
deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene
på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

4) Personopplysninger om mindreårige
RysstadSylv innhenter ikke opplysninger om alder, og behandler ikke opplysninger om barn
under 15 år.

5) Det rettslige grunnlaget for behandlingen
Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger av 14.
april 2000 nr. 31 § 8 og EUs personverndirektiv 95/46/EF artikkel 7, både fordi behandling av
personopplysninger er nødvendig for å gjennomføre bestillinger (personopplysningsloven §
8 a)) og personverndirektiver artikkel 7 b)) og for å oppfylle formålet bak RysstadSylv
(personopplysningsloven § 8 f) og personverndirektivet artikkel 7 f).
Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger.

6) Tilgang til informasjonen
For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun
spesielt godkjente personer i RysstadSylv som har tilgang til informasjonen du gir oss. Antallet
ansatte med slik godkjenning er begrenset. Tilgangen til informasjon er sikret med
tilgangskontroll mekanismer.
Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller
personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til
RysstadSylv, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.
RysstadSylv har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi
dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse. Disse har også signert
taushetserklæring.

7) Direkte markedsføring
RysstadSylv, sender ikke nyhetsbrev eller foretar annen direkte markedsføring utenom etter
frivillig registrering av mottaker gjennom våre nettsider.
Vi tillater ikke en tredjepart å bruke dine personopplysninger for markedsførings- eller
kommunikasjonsformål.
8) Databehandlere og overføring av opplysninger
RysstadSylv har inngått avtale med følgende databehandlere:
● DigiPoint Solution AS (for drift av nettsider)
RysstadSylvs nettsider er p.t. plassert på servere i UK, og vår databehandler har forbeholdt
seg retten til å overføre opplysninger til servere eller underleverandører i andre land.
Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-direktivet
om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om
databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner
seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med
EU-direktivet om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi
fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

9) Hvordan sikrer vi opplysningene?
RysstadSylv har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og
personvern.
Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig
identifiserbare opplysninger»(for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet)
vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger.
Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder
for å beskytte informasjonen.
Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det
finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker
personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt.
Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere,
databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat
informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne
erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

10) Dine rettigheter
Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en
virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. RysstadSylv har gitt informasjonen i
denne erklæringen.
Hvis RysstadSylv behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne
opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er
adgang til å behandle dem, kan du også be RysstadSylv rette opplysningene. Se
kontaktopplysninger innledningsvis i erklæringen.
Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte
formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.
Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å
benytte tjenesten.
Alle personopplysninger vil bli slettet senest etter ett år.

11) Samtykke
Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider. Vi krever at
brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.
Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i
samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og
tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

12) Endringer i erklæringen
RysstadSylv forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle
endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen
så vel som eksisterende informasjon oppbevart av RysstadSylv. Du kan finne ut når disse
retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst i erklæringen.

***